Get Adobe Flash player

Gości na stronie

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

HISTORIA

Daty

30 września 1947r. - zebranie założycielskie, uchwalenie pierwszego Statutu i nazwy    Robotnicza Spółdzielnia Spożywców „Nowe Życie" w Brzesku.

15 października 1947r. - pierwsze zebranie Rady Nadzorczej, wybór Prezydium Rady i Zarządu, wypełnienie wniosku do rejestracji Spółdzielni.

4 listopada 1947r. - złożenie wniosku o rejestrację do Sądu Okręgowego w Tarnowie.

19 maja 1948r. - rejestracja Spółdzielni w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

8 czerwca 1948r. - rozpoczęcie działalności, otwarcie 2-ch sklepów.

21 grudnia 1948r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie połączenia ze Spółdzielnią Spożywców pracowników Browaru Okocim.

1 stycznia 1949r. - połączenie Spółdzielni. 

2 luty 1949r. - powołanie pierwszych Komitetów Członkowskich. 

13 września 1950r. - zmiany w Statucie i przyjęcie nazwy Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Brzesku.  

1 kwietnia 1968r. - decyzjami centralnymi Spółdzielnia traci samodzielność i staje się Oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Krakowie.

30 maja 1969r. - oddanie do użytku nowej piekarni nr 3.

1 lipca 1975r. - po reorganizacji terytorialnej kraju Spółdzielnia staje się Oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem" w Tarnowie.

1 lipiec 1976r. - decyzjami centralnymi Spółdzielnia przekazuje do WPHW 24 sklepy branży przemysłowej i 1 do PZGS.

19 listopada 1987r. - oddanie do użytku nowej piekarni nr 2.

15 października 1988r. - w 40-lecie powstania Spółdzielnia otrzymuje sztandar.

10 grudnia 1989r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala nowy Statut a w nim nowa nazwa „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Brzesku.

7 marca 1990r. - Spółdzielnia otrzymuje zwrot majątku od Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Tarnów i staje się w pełni samodzielna.

20luty 1992r. - oddanie do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej masarni i rzeźni. 

21 listopada 1998r. - Jubileusz 50-lecia powstania Spółdzielni. 

grudzień 2000r. - otwarcie dyskontu spożywczego w obiekcie po magazynie administracyjnym.

31 lipca 2002r. - przeniesienie Sklepu nr 3 z lokalu dzierżawionego do własnych zmodernizowanych pomieszczeń po byłej masarnia

1 września 2004r. - objęcie stanowiska Prezesa Zarządu przez Pana Marka Kokoszkę.

październik 2004r. - modernizacja Ciastkarni.

grudzień 2005r. - modernizacja Masarni pod wymogi unijne.

grudzień 2006r. - unowocześnienie zaplecza kuchennego Restauracji „Pawilon Okocim".

marzec-grudzień 2007r. - rozbudowa i modernizacja Piekarni nr 3.

listopad 2007r. - wykonanie sufitu ognioodpornego i klimatyzacji w Restauracji „Pawilon Okocim".

2008r. - instalacja klimatyzacji w sklepach spożywczych.

Ludzie

Założyciele Spółdzielni: Franciszek Hojny, Władysław Sikora,Andrzej Kaźmierczyk, Zygmunt Pacewicz, Alojzy Skłodowski, Julian Korpak, Władysław Heller, Józef Kaźmierczyk, Roman Hauer, Józef Padło.

Pierwsza Rada Nadzorcza: Franciszek Hojny, Alojzy Skłodowski, Józef Kaźmierczyk, Władysław Heller, Stanisław Sułek, Tadeusz Kucharz.

Pierwszy Zarząd: Andrzej Kaźmierczyk, Julian Korpak, Skarbomir Józef Grabowski.

Pierwszy Przewodniczący Rady Nadzorczej: Franciszek Hojny.

Następnie funkcję tę pełnili: Władysław Wadowski, Julian Korpak, Józef Grabowski, Tadeusz Filip, Bolesław Mikołajczyk, Wanda Damasiewicz.

Pierwszy Przewodniczący Zarządu, Kierownik Handlowy a później Prezes Zarządu Andrzej Kaźmierczyk.

Następnie funkcję Prezesa Zarządu pełnili: Tadeusz Filip, Józef Grabowski, Władysław Malik, Adam Sosnowiec, Mieczysław Bzdak, Władysław Pamuła, Tadeusz Starowicz, Anna Jarzmik.

 

Nowa sytuacja polityczna i trudne warunki bytowe ludności po zakończeniu II wojny światowej, wyzwalają inicjatywę w wyniku której 30 września 1947r. dochodzi do zebrania na którym zostaje po­wołana do życia Spółdzielnia pod nazwą Robotnicza Spółdzielnia Spożywców „Nowe Życie". Uchwalony zostaje też pierwszy Statut oraz wybrana Rada Nadzorcza. W dniu 15 października 1948r. Rada odbywa pierwsze posiedzenie wybierając Prezydium Rady i Zarząd Spółdzielni. Przygotowano również wniosek do rejestracji Spółdzielni w Sądzie Okręgowym w Tarnowie. Rejestracji dokonano dopiero 19 maja 1948r. ale już 12 lutego rozpoczęto starania o poz­wolenie na otwarcie sklepów. Działalność gospodarczą rozpoczęto 8 czerw­ca 1948r. otwierając dwa pierwsze sklepy. Do końca 1948r. otwarto 6 sklepów, piekarnię i warsztat masarski. Pierwszą inwestycją za 180.000 zł była nadbudowa komory w piekarni. Bilans końcowy pierwszego roku działalności zamknięto sumą bilansową 5.823.552zł uzyskując czystą nadwyżkę w kwocie 748.394zł.

 

21 grudnia 1948r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie połączenia się ze Spółdzielnią Spożywców Pracowników Browaru Okocim w wyniku którego z dniem pierwszego sty­cznia 1949r. nastąpiło połączenie. Stan członków na 31 grudnia 1948r. wyniósł 445 osób.

Rok 1949 był rokiem przełomowym w działal­ności Spółdzielni. Umocniła się organizacyjnie, uporządkowała księgowość, zaangażowała facho­wych pracowników w księgowości i administracji, rozwinęła działalność gospodarczą i społeczno wy­chowawczą. Stała się liczącym zakładem pracy w mieście. Na koniec roku zatrudniała już 95 osób, wypracowała znaczące zyski, wykonała wszystkie plany z nadwyżką i posiadała 15 sklepów, 3 piekar­nie, ciastkarnię i gospodę. Liczba członków wzrosła do 820 osób.

W drugiej połowie 1950r. Spółdzielnia przej­muje trzy sklepy po Państwowej Centrali Handlowej i zmieniając Statut przybiera nazwę Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Brzesku. Następuje dalszy dynamiczny rozwój Spółdzielni, dzięki poli­tyce państwa ukierunkowanej na rozwój handlu i produkcji w gospodarce uspołecznionej.

 

Ustaleniami szczebla centralnego zapadła decyzja o łączeniu Spółdzielni w duże jednostki o za­sięgu wojewódzkim. Pierwszego stycznia 1968r. powstaje Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców „Społem" w Krakowie, a 10 marca 1968r. Walne Zgromadzenie naszej Spółdzielni podejmuje uchwa­łę o przystąpieniu do Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców. Spółdzielnia traci samodzielność.

W okresie przynależności do Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem" Kraków tj. do 1975r. Spółdzielnia rozbudowuje się oddając do użytku nową piekarnię, 2 pawilony handlowe, restaurację „Krakowianka". Poprawia estetykę i warunki pracy prawie wszystkich sklepów i za­kładów. Posiada 48 sklepów branży spożywczej i art. nieżywnościowych, 2 piekarnie, masarnię, 2 zakłady ciastkarskie, 3 restauracje, 6 zakładów gastronomicznych, stołówki w zakładach produ­kcyjnych w mieście, punkty usługowe i kioski spo­żywcze.

Z takim potencjałem gospodarczym staje się od 1 lipca Oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spo­żywców Tarnów w związku z nowym podziałem terytorialnym kraju. Kolejną   reorganizację Spółdzielnia brzeska przechodzi w 1976r. Centralną decyzją powstaje WPHW, która przejmuje handel artykułami przemysłowymi. Spółdzielnię Spożyw­ców zobowiązywano do prowadzenia handlu arty­kułami spożywczymi, codziennego użytku, gastro­nomii i zbiorowego żywienia. Tą decyzją Spółdzielnia utraciła połowę powierzchni handlowych przekazując 1 lipca 1976r. 24 sklepy do WPHW oraz 1 do PZGS. Ujemnie to wpłynęło na kondycję finansową bowiem marża na artykułach prze­mysłowych jest zawsze wyższa niż na artykułach spożywczych. Obroty spadły o połowę, pogorszyła się rentowność. Pomimo tych przeciwności Spółdzielnia w latach 70-tych zrzesza największą liczbę członków tj. 4500 osób.

Lata 80-te to bardzo trudny okres dla Spół­dzielni. Kryzys gospodarczy dotknął cały kraj. Puste półki sklepowe, system kartkowy zmuszają do poszukiwania towarów w całym kraju. Ale dzięki obrotności Zarządu Spółdzielnia uzyskuje znaczny wzrost obrotów, wypracowuje zyski ale o ich podziale jednak samodzielnie nie może decydować. Udaje się jednak wybudować i oddać do użytku nową piekarnię nr 2 oraz rozbudować budynek administracyjny.

 

10 grudnia 1989r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni uchwala nowy Statut i po jego zarejestrowaniu przyjmuje nową nazwę „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Brzesku. Od 1 stycznia 1990r. staje się samo­dzielną Spółdzielnią. W dniu 7 marca 1990r. Zgromadzenie Przedstawicieli Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem" Tarnów zatwier­dza podział majątku a Spółdzielnia nasza otrzymuje zwrot swojego majątku. Rozpoczyna się okres samodzielnej działalności.

Początek lat dziewięćdziesiątych to bardzo dynamiczny rozwój handlu prywatnego, sprzedaży bazarowej. Procesy transformacji ustrojowej i gospodarczej zachodzące w kraju zachwiały całą gospodarką. Szybko rosnące bezrobocie powoduje zubożenie społeczeństwa. Spadają znacznie obroty. W zakładach produkcyjnych podaż trzeba dostoso­wać do popytu, obniżać ceny produkowanych wyro­bów do minimalnej rentowności a nawet stosować niektóre marże na poziomie pokrycia kosztów. Pomi­mo to Spółdzielnia wykonuje modernizację i rozbudo­wę masarni i rzeźni oddając ją do użytku 20 lutego 1992r. Modernizuje i remontuje zakłady. Unowo­cześnia park maszynowy i wyposażenie sklepów.

Nowa sytuacja rynkowa spowodowana tran­sformacjami ustrojowymi i gospodarczymi zmusza Zarząd do zmniejszenia zatrudnienia, produkcji a nawet zamykania części placówek handlowych zwłaszcza tych nierentownych i zakładów wytwórczych. Obecnie Spółdzielnia prowadzi 9 placówek detalicznych w tym 3 samoobsługowe, 2 sklepo-bary, restaurację, piekarnię, zakład masarski oraz ciastkarnię. Podstawową działalnością Spółdzielni jest działalność handlowa, w jej posiadaniu są przede wszystkim sklepy ogólnospożywcze. W ostatnich latach placówki handlowe zostały wyremontowa­ne i zmodernizowane, poprawiono wystrój obiektów w niczym nie ustępując obiektom konkurencji. Wszystkie placówki zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia chłodnicze gwarantujące utrzymanie wysokiej jakości oferowanych do sprze­daży towarów. W ośmiu największych sklepach zainstalowano sieć komputerową, kasy fiskalne, wyposażono w czytniki kodów kreskowych, które w znacznym stopniu przyspieszają obsługę klientów. Odpowiedni program umożliwia obsługę karty klienta „Społem", stali klienci oraz członkowie Spółdzielni dokonują zakupów w wyznaczonych placówkach z 3% bonifikatą. W celu uatrakcyjnienia zakupów Spółdzielnia organizuje w placówkach detalicznych różnego ro­dzaju promocje towarów oraz degustacje artykułów spożywczych. 0 ofercie promocyjnej klienci informowani są poprzez wydawane gazetki zawiera­jące ofertę towarów, które można kupić po atrakcyj­nej cenie.

Działalność produkcyjna Spółdzielni prowa­dzona jest w piekarni, masarni oraz ciastkarni. Obok pieczywa podstawowego jak bułki i chleb Spółdzielnia poleca pieczywo krojone i pakowane z dodatkiem nasion, ziół i pełnego ziarna o prze­dłużonym okresie trwałości i wysokich walorach odżywczych, dietetycznych. Ciastkarnia oferuje wyśmienite ciasta, lody i pączki o tradycyjnych smakach. Zakład przetwór­stwa mięsnego wytwarza 50 rodzajów wędlin i mięs o wypróbowanym smaku. Produkcja zarówno piekarska, ciastkarska jak i masarska prowadzona jest w oparciu o najwyższej jakości surowce i sprawdzone technologie odpo­wiadające najwyższym standardom sanitarnym i przepisom zdrowego żywienia.

Przeobrażenia w latach 90-tych bardzo mocno dotknęły sieć gastronomiczną Spółdzielni. W obe­cnej chwili jest ona bardzo skromna, bo liczy 3 pla­cówki. Restauracja Pawilon Okocim posiada szybką obsługę oraz serwuje smaczne posiłki, organizuje przyjęcia okolicznościowe (wesela, zjazdy, bankiety), dwa bary słyną w Brzesku z bardzo dobrych i tanich posiłków.